Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

 

 

Algemene dienstverleningsvoorwaarden
Van
G. van Harten Holding BV
Turbinestraat 3A
3903 LV Veenendaal

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: G. van Harten B.V.;
Opdrachtgever: degene met wie Opdrachtnemer een overeenkomst tot
(ver)koop/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie
Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;
Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk;
Dagen: alle kalenderdagen;
Meer/minderwerk: door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen
van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of
verlaging van de overeengekomen prijs.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Behoudens voor zover van de Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk wordt afgeweken, of wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen
of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van
toepassing zijn, gelden de Voorwaarden voor alle overeenkomsten en voor alle
handelingen, prestaties, aanbiedingen en overige rechtshandelingen tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De inschakeling door derden door Opdrachtnemer laat de toepasselijkheid van de
Voorwaarden onverlet.
2.4 Indien de Voorwaarden door Opdrachtgever ter zijde worden gesteld, door eigen
algemene voorwaarden schriftelijk van toepassing te verklaren, zullen slechts die
clausules in genoemde eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn welke niet
strijdig zijn met de Voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid
aanwezig is, prevaleren de Voorwaarden.

3. AANBIEDINGEN, OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn
vrijblijvend en worden gedaan op basis van op dat tijdstip geldende prijzen en
specificaties.
3.2 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn geldig
gedurende een termijn van veertien dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders
aangegeven. Tenzij anders aangegeven is Opdrachtnemer slechts aan de gedane
aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
de Opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd.
3.3 Een aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever betreft de gehele aanbieding of
offerte als zodanig.
3.4 Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte, dan wel een onderdeel daarvan, worden
gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.5 Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
3.6 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Opdrachtnemer
binden Opdrachtnemer niet dan nadat zij schriftelijk door een niet-ondergeschikte
worden bevestigd.
3.7 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte
opgegeven prijs.

4. PRIJZEN EN TARIEVEN
4.1. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en
eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden
voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de
opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
4.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs
overeenkomen.
4.3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de prijs worden vastgesteld op grond
van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
4.4. Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke
schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of
materialen en/of overige kosten.
4.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de door de
Opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.
4.6. Indien na het aanbod en/of de totstandkoming van enige overeenkomst een
prijsverhoging intreedt (bijvoorbeeld door verhoging van belastingen, heffingen,
wisselkoersen, lonen, sociale lasten, e.d.) is Opdrachtnemer gerechtigd de in het aanbod
vermelde en/of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4.7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn
ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de
overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. WIJZIGINGEN EN MEER/MINDERWERK
5.1. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand
komen van de overeenkomst met Opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de
(uitvoering van de) overeenkomst moeten door Opdrachtgever schriftelijk aan
Opdrachtnemer worden gemeld, vóórdat Opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering
van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Opdrachtnemer
deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is
begonnen. Indien de door Opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van
Opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is
Opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met Opdrachtgever
buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor
enige dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang
dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico
van Opdrachtgever.
5.2. Indien Opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of
met de uitvoering daarvan is begonnen, is Opdrachtgever verplicht alle daaruit
voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Opdrachtnemer te voldoen,
onverminderd de overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van de
met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
5.3. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de
overeenkomst ontstaat, zullen de door Opdrachtnemer opgegeven termijnen worden
verlengd met de periode van de vertraging. Opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit
voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever.
5.4. Indien de uitvoering van de opdracht niet kan geschieden zonder onderbreking, dan wel
op andere wijze wordt vertraagd, is Opdrachtnemer gerechtigd daaruit vloeiende kosten
bij Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij de onderbreking/vertraging te wijten is
aan Opdrachtnemer.
5.5. Voor rekening van Opdrachtgever zijn alle eventuele extra kosten en wel in het
bijzonder:
a. reiskosten, kosten van levensonderhoud en verblijf van (personeel van de)
Opdrachtnemer op locatie of nabij de locatie waar de werkzaamheden dienen te
worden verricht;
b. kosten ontstaan doordat de montage niet in de overeengekomen daguren kan
geschieden, tenzij dit te wijten is aan Opdrachtnemer.
5.6. Indien Opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij
daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever.
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen
voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van
de aan het meerwerk verbonden kosten.
5.7. Indien Opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in het vorige
lid bedoelde mededeling van Opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen
het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is
Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Opdrachtnemer te
voldoen.

6 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
6.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke
Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst
nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte
informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening, bouwkundige informatie en
aanwezigheid van bekabeling en leidingen), waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op
de juistheid en volledigheid daarvan. De door Opdrachtgever verstrekte informatie zal
als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever
staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer
verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
6.2 Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat door de nakoming van de overeenkomst
en met name door het gebruik, de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van
Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, modellen, tekeningen, monsters,
modelplaten, fotografische opnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, materialen, machines of andere zaken respectievelijk gegevens
enzovoorts geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer zowel in en buiten rechte voor alle aanspraken
die derden terzake geldend kunnen maken.
6.3 Opdrachtgever zorgt er voor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
– over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens, benodigde
voorschriften en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld vergunningen en ontheffingen
maar ook informatie over aanwezigheid van bekabelingen en leidingen);
– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden
uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en
hulpmiddelen;
– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming,
gas, perslucht en water;
– voor de nodige hulp, smeer- en poetsmiddelen.
6.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of zaken niet
tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van
Opdrachtnemer – bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5 De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
6.6 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden,
welke niet tot de met Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren,
zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen
vertraging ondervindt.

7.OMVANG AANGENOMEN WERK
7.1. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen:
a. grond-, hei-, hak-, breek,-, funderings-, metsel-, timmer-, herstel of ander
bouwkundig werk, van welke aard ook;
b. de hulp voor het versjouwen van de delen, welke niet door Opdrachtnemer te
behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.
7.2. Reparaties aan bestaand oud materiaal, bescherming van bij de montage bestaand
materiaal, bescherming van bij de montage betrokken onderdelen vloeien niet voort uit
aanvaarde verplichtingen tot werkvaardige oplevering of montage. Voornoemde
werkzaamheden zijn niet opgenomen in de overeengekomen prijs en zullen indien zij
(alsnog) worden uitgevoerd beschouwd worden als meerwerk en als zodanig bij
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3. In alle gevallen geldt, dat het werk beperkt is tot hetgeen in de overeenkomst is
omschreven.

8.UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.4. Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van
Opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het
werk als opgeleverd wordt beschouwd.
8.5. Opdrachtnemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering zijn ontstaan als gevolg
van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van
veranderingen die Opdrachtgever of derden aan het gemonteerde hebben aangebracht.
Evenmin staat Opdrachtnemer in voor eventueel ontstane schade als gevolg van deze
gebreken.

9. TERMIJNEN, LEVERING EN LEVERTIJD
9.1. De door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan
Opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve
strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat
om uiterste termijnen.
9.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer niet binnen de
overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden
uitgevoerd.
9.3. Indien enige door Opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is
Opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft
gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Deze
redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk
overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
9.4. Nadat de montage is afgewerkt en inbedrijfstelling heeft plaatsgevonden wordt de
montage geacht te zijn voltooid.
9.5. Zodra zaken bij Opdrachtnemer ter afhaling dan wel bezorging gereed staan, gelden
zaken als geleverd.
9.6. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.
9.7. Levering geschiedt ter keuze van Opdrachtnemer:
a. door ter beschikkingstelling van het gekochte aan het adres van Opdrachtnemer ten
behoeve van Opdrachtgever;
b. door aflevering van het verkochte aan het adres van Opdrachtgever;
c. door ter beschikkingstelling van het gekochte aan een door Opdrachtgever opgegeven
adres.
9.8. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van Opdrachtnemer ten
behoeve van Opdrachtgever dient deze binnen 30 dagen na dagtekening van het bericht
van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever dat het verkochte ter beschikking staat, het
gekochte af te halen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.9. Bij aflevering van het verkochte goed door Opdrachtnemer aan het adres van
Opdrachtgever c.q. het door Opdrachtgever opgegeven adres dient Opdrachtgever
onmiddellijk af te nemen.
9.10. Indien Opdrachtgever het verkochte niet binnen de in lid 8 van dit artikel genoemde
termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 9 van dit artikel afneemt, is
Opdrachtnemer gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen conform het bij de
Opdrachtnemer geldend tarief, alsmede alle overige door Opdrachtnemer gemaakte
extra kosten, zoals vervoerskosten, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Het risico
voor beschadiging en/of tenietgaan binnen de in lid 8 genoemde termijn is voor
Opdrachtgever.
9.11. Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk anders blijkt, gaat het risico van het
verkochte op Opdrachtgever over op het moment waarop het verkochte het adres van
Opdrachtnemer verlaat.
9.12. Het risico van de door Opdrachtnemer ter reparatie of anderszins onder zijn beheer
aanvaarde zaak of zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid
van Opdrachtnemer, bij Opdrachtgever.

10. ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT, OVERMACHT.
10.1. Indien tijdens de uitvoering van aangenomen werk blijkt, dat dit tengevolge van aan
Opdrachtnemer niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, dan heeft
Opdrachtnemer het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de
uitvoering van het werk wel mogelijk is, behoudens wanneer de uitvoering wegens
overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De uit het voorgaande voor Opdrachtnemer
ontstane kosten of kosten van meerwerk worden aan Opdrachtgever in rekening
gebracht. Indien Opdrachtnemer schade lijdt, zal ook deze schade vergoed worden door
Opdrachtgever.
10.2. In geval van blijvende overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met
Opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens
Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, van
welke aard en omvang dan ook.
10.3. In geval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd nakoming van haar
verplichtingen op te schorten en de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet
worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering
geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Opdrachtgever
(gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat Opdrachtgever
recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van
Opdrachtgever ter zake van het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde deel van de
overeenkomst.
10.4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen,
is Opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van
de overeenkomst, afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
10.5. Onder het in dit artikel genoemde begrip overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de
wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen,
waaronder de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Opdrachtnemer
niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen,
brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of
handelsbeperkingen, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is (tijdelijk) haar
verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen.

11. BETALING EN ZEKERHEID
11.1. Betaling door Opdrachtgever dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden
op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van
Opdrachtgever, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
11.2. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten
binnen acht dagen na factuur- of verzenddatum schriftelijk ter kennis van
Opdrachtnemer worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen, specificaties,
omschrijvingen en prijzen als vaststaand gegeven tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever zullen worden aangemerkt. De eventuele door Opdrachtgever tijdig aan
Opdrachtnemer kenbaar gemaakte bezwaren schorten de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op.
11.3. Ingeval op enig moment bij Opdrachtnemer gerede twijfel bestaat en kan bestaan
omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, en/of in het geval Opdrachtgever
niet correct of niet tijdig betaalt en hij door Opdrachtnemer ten minste eenmaal is
aangemaand, is Opdrachtnemer gerechtigd, haar verplichtingen (verder) op te schorten,
waaronder de verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De Opdrachtnemer
is tevens te allen tijde gerechtigd voldoende zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichting door Opdrachtgever te verlangen, ter hoogte van het bedrag dat
Opdrachtnemer van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben, vermeerderd met
eventuele wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (zoals
hierna vermeld). Opdrachtnemer behoudt haar opschortingsrecht en haar recht op het
verlangen van zekerheid ingevolge het bovenstaande tot het moment waarop het
verschuldigde met inbegrip van rente en kosten is voldaan.
11.4. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande
ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente
verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt
gerekend. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
11.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen, dan komen voorts alle met de invordering van het
verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke – voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de overige aan
Opdrachtnemer toekomende rechten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld
op 15% van het/de openstaande bedrag(en) met een minimum van € 250,-.
11.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die
het langst open staan, zelfs al meldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.

12. RECLAMES/KLACHTEN
12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten tijdig, uiterlijk binnen acht dagen na
oplevering/voltooiing van de montage of levering, schriftelijk, per aangetekend
schrijven, worden ingediend bij Opdrachtnemer.
12.2. Zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient Opdrachtgever moeten tijdig, uiterlijk
binnen acht dagen na (af)levering van de zaken, schriftelijk, per aangetekend schrijven,
worden ingediend bij Opdrachtnemer.
12.3. Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken moeten tijdig, uiterlijk binnen drie dagen
na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na (af)levering, schriftelijk, per
aangetekend schrijven, worden ingediend bij Opdrachtnemer.
12.4. De ingebrekestelling aangaande de in lid 1 genoemde klachten en/of de in lid 2 en 3
genoemde gebreken, dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming(en) te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
Niet tijdig indienen van klachten dan wel niet tijdig melden van gebreken, kan tot verval
van alle aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leiden.
12.5. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer geven de
Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van
Opdrachtnemer op te schorten.
12.6. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van zaken
ontslaan de Opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag
worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van
materialen. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan leiden tot
verval van alle aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
12.7. Opdrachtnemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de
klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. Opdrachtgever verleent
alsdan zijn medewerking.
12.8. Indien Opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is Opdrachtnemer gerechtigd de
betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te
(doen) verhelpen.
12.9. Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de
overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks
onverwijld conform het in lid 1 tot en met 4 bepaalde schriftelijk per aangetekend
schrijven aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken
binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel
binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte
door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten
en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde
termijn.

13. GARANTIE
13.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde zaken beantwoorden aan de
overeenkomst (conformiteit). Opdrachtnemer staat er bovendien voor in dat de
geleverde zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik
voorzover dat is overeengekomen.
13.2 Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de
geleverde zaken zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan
zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die Opdrachtgever of derden
aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Opdrachtnemer in voor de
eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
13.3 Garantie op geleverde zaken strekt zich uit tot drie maanden na levering. De garantie
houdt in dat Opdrachtnemer de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen
betrekking hebbende op de geleverde delen, bewerkte of gerepareerde delen, mits
onverwijld aan hem gemeld, voor eigen rekening zal verhelpen. De garantie vervalt in
geval van oneigenlijk gebruik of indien Opdrachtgever zelf of derden zonder
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer werkzaamheden hebben
verricht die direct of indirect in verband staan met de door Opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden of levering ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt
gedaan.
13.4 De aanspraken op garantie vervallen:
– indien Opdrachtgever zijn verplichtingen en/of aanwijzingen van Opdrachtnemer niet
nakomt;
– indien Opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken
Opdrachtnemer daarvan in kennis heeft gesteld;
– indien Opdrachtgever de zaak ondeskundig heeft gebruikt, alsmede de
waarschuwingssignalen negeert;
– bij oneigenlijk of ander dan normaal gebruik van de zaak;
– indien gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;
– indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
werkzaamheden door Opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking
hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan;
– indien Opdrachtnemer niet in redelijkheid in de gelegenheid wordt gesteld de
gebreken alsnog te verhelpen.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden
of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of
voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan
in eigendom van Opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte
schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij:
a. sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van
Opdrachtnemer;
b. de aansprakelijkheid is verzekerd op grond van een aansprakelijkheidsverzekering.
14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden
of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, voortvloeiende uit het
uitvoeren van horizontaal- en/of verticaal transport, ongeacht het feit of de in artikel 14
lid 1 sub b genoemde verzekering voor de betreffende schade dekking biedt.
Opdrachtgever zal ter dekking van vorenbedoelde schade zelf een verzekering dienen af
te sluiten.
14.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Opdrachtnemer
enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welke
hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
waarop de in artikel 14 lid 1 sub b genoemde verzekering dekking biedt, met een
maximum tot het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan Opdrachtgever in
rekening is gebracht voor de verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade
is gelegen. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij
als één schadegeval/gebeurtenis.
14.4 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of
kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met
of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het
geleverde werk van derden, die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.
14.5 Opdrachtnemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor
schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse
werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
14.6 Zodra materialen en gereedschappen – benodigd voor de uitvoering van het werk – ter
plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt Opdrachtgever de aansprakelijkheid voor
alle risico’s en schaden, van welke aard ook, betreffende voornoemde materialen en
gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, zulks
onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtgever aan te tonen, dat een en ander het
gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
14.7 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan Opdrachtgever is gefactureerd dient
in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste
prijs of gangbare tarief dat aan Opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de
verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
14.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van
schade in verband met de door Opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij
rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee
gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer en Opdrachtgever
bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

15. ANNULERING, OPSCHORTING EN ONTBINDING
15.1 Annulering door Opdrachtgever van een gegeven opdracht is slechts mogelijk na
schriftelijke instemming door Opdrachtnemer. Wanneer Opdrachtnemer instemt met de
annulering is Opdrachtgever een vergoeding van minimaal 15% van de
aanneem/koopsom aan Opdrachtnemer verschuldigd. Voorts is Opdrachtgever
gehouden alle reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten en/of reeds uitgevoerde
(voorbereidings)werkzaamheden aan Opdrachtnemer te vergoeden.
15.2 Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder
betalingsverplichtingen) jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan Opdrachtnemer
toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te
schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens
Opdrachtnemer is nagekomen.
15.3 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer de uitvoering van werkzaamheden ten
gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft
hij het recht, zonder dat dit Opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de
werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren.
15.4 Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met
de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke
buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is
gehouden, te ontbinden indien:
– sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 10 van deze algemene
voorwaarden;
– aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het
faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn
faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands)
akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of
indien met betrekking tot Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van
de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
– de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de
ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een
plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
– er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Opdachtgever;
– Opdrachtgever zijn bedrijf aan derden overdraagt

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN EIGENDOMSOVERDRACHT
16.1 Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom
van Opdrachtnemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald. Opdrachtnemer
behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan Opdrachtgever geleverde zaken
totdat de koopprijs voor al deze zaken volledig is voldaan. Indien Opdrachtnemer ten
behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht,
geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat Opdrachtgever ook zijn daarop
betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden
eigendom voor de vorderingen die Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever mocht
verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen.
16.2 Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer op de geleverde zaken door
natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt Opdrachtnemer bij voorbaat een
bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten
behoeve van Opdrachtnemer, tot zekerheid van al hetgeen Opdrachtgever, uit welke
hoofde dan ook, aan Opdrachtnemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde
een onlosmakelijk deel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek
worden gevestigd.
16.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te
leveren zaken te vervreemden, of te bezwaren, een pandrecht of een stil pandrecht te
vestigen, aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij dat geschiedt op initiatief en ten
behoeve van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer melding
te doen indien zijn belang als eigenaar van die zaken wordt geschaad of kan worden
geschaad.
16.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht
Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
16.5 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever
onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op
de (eigendoms)rechten van Opdrachtnemer.
16.6 Zolang de zaak niet in eigendom op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever
verplicht deze voor zijn rekening tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren,
verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende
verzekeringsmaatschappij en te doen onderhouden. Opdrachtgever verleent
Opdrachtnemer hiervoor een onherroepelijke volmacht om uitkeringen op basis van het
verzekerde risico namens hem in ontvangst te nemen.
16.7 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede
terug te nemen. Alle kosten en schade aan, vallende op, of veroorzaakt door de zaken
gedurende de periode dat zij zich onder Opdrachtgever bevonden, komen voor diens
rekening en risico.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
17.1 Het is Opdrachtnemer toegestaan de in enige overeenkomst met Opdrachtgever
omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval
verplichtingen van Opdachtnemer worden overgedragen, dient Opdrachtnemer
Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het
recht de overeenkomst te ontbinden.
17.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst
aan enige derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer.
18. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

18. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, daaronder begrepen
aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19 GESCHILLEN
Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn,
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement
waarbinnen de vestiging van Opdrachtnemer gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden
zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Share This